Vragen vanuit

de praktijk staan

centraal

Afname

zorgvraag

door vergroten

zelfregie cliënt

Duurzaam

grootschaliger

inzetten van

technologie

Efficiënter werken

door verlagen

werklast

Regioproject

Zorgorganisaties in Noord-Oost Brabant werken samen aan het duurzaam grootschaliger inzetten van technologie.

Kennisbank

In de Kennisbank verzamelen we Lessons Learned en documentatie.

Op 22 september verzorgde BIZI het event Van Inspiratie naar Innovatie. We deden inspiratie op om te komen tot innovatieve projecten t.b.v. capaciteits-problematiek.

VERSCHONEN MET SLIM INCO

Met het project verschonen met Slim Inco krijgen zorgverleners inzicht in het beste moment van verschonen van hun bewoners. Het heeft als doel bij te dragen aan de vermindering van de werklast en werkdruk van de medewerker en ook het verbeteren van de kwaliteit van leven.

DIGITAAL VAARDIG

De doelstelling van dit project is om de kwaliteit van zorg en efficiency van werken te verbeteren door het vergroten én borgen van de digitale vaardigheden van zorgprofessionals. De betrokken zorgprofessionals beschikken aan het eind van dit project over de benodigde digitale vaardigheden om hun functie goed te kunnen uitoefenen, nu én in de toekomst.

VRAGEN AFVANGEN MET CHATTER

Chatter is een zelflerende chatbot waarmee vragen voor medewerkers worden afgevangen. Met Chatter wordt gewerkt aan het verlagen van de werklast en ook werkdruk bij medewerkers in de VVT. Het draagt bij aan het verhogen van de eigen regie van de bewoners.

BEHOEFTE INVENTARISEREN 

Hierbij wordt ingespeeld op een knelpunt. Niet de technologie is bepalend. Er wordt onderzocht waar het wringt zodat er daar met behulp van technologie verbetering kan plaats vinden.

 

Zorgorganisaties in Noord-Oost Brabant werken samen aan het duurzaam grootschaliger inzetten van technologie.

In de kennisbank verzamelen we lessons learned en documentatie. Samen leren we van onze ervaringen. We delen onze kennis zodat we samen verder komen.