Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de BIZI website is voor ons zeer belangrijk. BIZI behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens zo zorgvuldig mogelijk. Wij houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wanneer geldt dit privacy statement?

Het woord ‘persoonsgegevens’ staat centraal. Dat zijn alle gegevens die iets over u of uw persoonlijke situatie zeggen. Bijvoorbeeld een formulier dat u invult, waarop uw naam, telefoonnummer en emailadres staan.
Gegevens over bedrijven zijn geen persoonsgegevens. Gegevens over hun specifieke werknemers of klanten weer wél.

Functionele cookies

Onderdeel van zorgvuldig gebruik van gegevens is volgens BIZI dat u daarbij rechten heeft. U kunt inzage vragen, maar ook verbetering, verwijdering, beperking van het gebruik en overdracht aan derden. Verder kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Uiteraard kunt u ook uw toestemming intrekken, als u die eerder aan BIZI heeft gegeven.

Verzoeken zoals hier beschreven kunt u richten aan info@bizi.nl. Nadat u zo’n verzoek heeft gedaan, ontvangt u uiterlijk binnen een maand een bevestiging
per email. Mocht uw verzoek erg ingewikkeld zijn, kunnen we deze termijn met 2 maanden verlengen. We laten u dat binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten.

Bent u het niet eens met de uitkomst? Dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, of een vergelijkbare instantie in een andere lidstaat van de Europese Unie. U kunt ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

Verbetering

Natuurlijk wil BIZI dat de juiste persoonsgegevens over u in de administratie zijn opgenomen. Klopt er iets niet, dan kunt u altijd vragen om de fout te verbeteren, of de gegevens aan te vullen. Vermeld in uw verzoek welke gegevens wij moeten aanpassen en waarom.

Wissen

U kunt BIZI vragen om gegevens over u te verwijderen. als BIZI uw gegevens niet meer nodig heeft

  • als uw gegevens worden gebruikt op grond van uw toestemming, maar u trekt
  • deze toestemming in
  • als u terecht bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens
  • als BIZI uw persoonsgegevens niet mocht gebruiken
  • als wetten of regels BIZI verplichten om uw gegevens te verwijderenals BIZI uw gegevens gebruikt voor social media, maar u daarvoor uw toestemming intrektVermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt laten wissen en waarom u vindt dat BIZI dit moet doen.

Nog vragen?

Hebt u vragen over deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met BIZI door een mail te sturen naar: info@bizi.community