12|03 SLIM INCO WENSEN EN WAARDEN

In januari 2020 is het project verschonen met slim inco van start gegaan bij Brabantzorg, Laverhof en Zorggroep Elde Maasduinen. Bij deze organisaties was al vanuit meerdere afdelingen de wens uitgesproken om hiermee aan de slag te gaan.

Van januari tot en met medio maart is er bij de drie organisaties gewerkt aan de fase behoefte en business case. Het doel hiervan is te komen tot inzicht wat momenteel het zorgproces is, wat hier verandert met gebruik van deze technologie en wat de wensen / eisen zijn van de eindgebruikers en hoe dit matcht met verschillende leveranciers. Daarbij ook wat dit betekent voor de financiën.

Wie doet er mee
Per organisatie is er 1 projectleider benoemd. Deze persoon heeft ervaring met het opzetten en uitvoeren van projecten en bij voorkeur kennis en ervaring met de implementatie van zorgtechnologie. Hij/Zij heeft goed zicht op de organisatie en weet snel te schakelen. Stelt binnen korte tijd een projectgroep op en voert samen met hen de implementatie uit.

Daarnaast zijn per afdeling 3 kartrekkers benoemd. Zorgmedewerkers die met de innovatie aan de slag gaan. Dit zijn mensen die enthousiast zijn over de te implementeren technologie. In staat om anderen te enthousiasmeren en ook om te kunnen gaan met weerstand.

Proces in kaart
Op de betreffende afdelingen is het proces van verschonen in kaart gebracht. Dat bracht verrassend inzicht. ‘Dat zijn toch aardig wat stappen’ gaf een medewerker aan. ‘Mooi om zo te zien’. Medewerkers konden ook snel schakelen en aangeven waar nog extra handelingen verricht werden. Tijdens het meelopen werd ook al data verzameld die in een businesscase gebruikt kunnen worden.

Voor wie?
De zorgmedewerkers gingen aan de slag met persona’s. Het opstellen van persona’s helpt om een goed beeld te krijgen van de toekomstige gebruikers. Persona’s worden gebruikt als standins voor echte gebruikers. Ze kunnen helpen bij het nemen van beslissingen.

Wat willen we?
De behoefte en wensen worden geïnventariseerd om te kunnen benoemen wat er speelt, te delen hoe men zich voelt.zo kan ook inzichtelijk gemaakt worden waar en hoe ergens aandacht aan kan worden besteed. De meerwaarde en zorgen m.b.t. het nieuwe proces en product worden geïnventariseerd voor bewoner, zorgprofessional en naasten/familie.
Vervolgens werden wensen vastgelegd. In de groep van kartrekkers werd geïnventariseerd welke wensen er zijn m.b.t. het slimme incomateriaal. Deze wensen werden vervolgens gerankt.

Wat past?
De volgende stap was kijken hoe de wensen passen bij de prodcuten van de verschillende leveranciers. Hiervoor is een keuzematrix gemaakt.

Leverancier selectie 
Verschillende leveranciers die in aanmerking kwamen zijn op gesprek geweest. Waar mogelijk zijn deze gesprekken gezamenlijk gevoerd. Hier werden eisen en wensen ter tafel gebracht. En ook andere aspecten die niet direct aan het product gekoppeld zijn kwamen ter sprake. Zoals haalbaarheid van levering ondersteuning bij implementatie en hulp bij dagelijks gebruik.

Business
Met een business case kunnen we kijken wat het nieuwe product betekent ten opzichte van de huidige situatie.  

Go! 
Bovenstaande is voorgelegd aan de regiegroep binnen het project en deze gaf een go om door te gaan. Implementeren was een akkoord!